Reklamní magazín Českých drah


Ochrana osobních údajů

Soutěže ČD pro vás

Osobní údaje zpracováváme pouze na základě a v rozsahu dovoleném obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů a předpisů souvisejících.
 
SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ČD
Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s pořádáním soutěží magazínu ČD pro vás je společnost České dráhy, a.s., IČO: 709 94 226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ohledně záležitostí souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů působícího v ČD na tel. čísle: 221 111 122 nebo e-mailu: dpo@cd.cz.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A JEJICH PRÁVNÍ TITUL
 
 1. Divoké devadesátky – Údaje: jméno, příjmení, e-mail, téma, název fotografie, fotografie;
 2. Fotografická soutěž – Údaje: jméno, příjmení, e-mail, název fotografie, fotografie;
 3. Soutěž pro chytré hlavy, vědomostní soutěže a křížovka – Údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail;
Zpracováváme výhradně k tomuto účelu: "účast v soutěži (včetně výběru výherců, informování výherců o výhře a doručení ceny výherci)", abychom splnili naše smluvní povinnosti vyplývající z účasti v soutěži.
 

Poskytnutí Vašich osobních údajů ke zpracování za výše uvedenými účely (účast v některé ze soutěží) je smluvním požadavkem. V případě, že nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme moci s Vámi smlouvu uzavřít a umožnit Vaši účast v soutěži.

Údaje: e-mail zpracováváme rovněž k tomuto účelu: "zasílání informací o nových soutěžích a zveřejnění výherců (Newsletter ČD) prostřednictvím e-mailu", abychom Vám mohli poskytnout vždy aktuální informace o nabídce soutěží a výhercích soutěže a realizovat přímý marketing (dle právních předpisů máme na uvedeném zpracování oprávněný zájem).
 
SOUHLAS
Údaje: jméno, příjmení zpracováváme pouze, pokud nám k tomu udělíte souhlas, a to výhradně k těmto k účelům: "zveřejnění výherce Fotografické soutěže a soutěže Divoké devadesátky v tištěném magazínu a na webových stránkách ČD pro vás."
 
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje neposkytujeme dalším příjemcům, pouze v případě potřeby distribuce výher jiným subjektem než ČD. Osobní údaje však mohou být poskytnuty i orgánům veřejné moci v případě, že to vyžadují právní předpisy.

DOBA ULOŽENÍ
Zpracování osobních údajů ukončíme vždy, jakmile pomine účel nebo právní titul zpracování. Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy ukončíme, jakmile skončí Váš smluvní vztah s námi vyplývající z účasti v soutěži (tj. zpravidla vylosováním výherců a předáním výhry). Zpracování osobních údajů za účelem zasílání newsletterů ukončíme, jakmile zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním newsletterů (link pro odhlášení z odběru newsletteru je obsažen v každém e-mailu, ve kterém Vám newsletter zasíláme), nebo jakmile pomine účel či právní titul zpracování (např. v případě úspěšně vznesené námitky). Zpracování osobních údajů získaných na základě souhlasu ukončíme pro daný účel, jakmile odvoláte svůj souhlas, nejpozději jakmile dojde k předání výhry výherci.
 
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám tato práva:

 • Přístup k osobním údajům
Máte právo na informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, stejně jako na poskytnutí kopií Vašich osobních údajů a podrobností zpracování. Stejně tak máte právo na přístup ke katalogu Vašich práv – oprava, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, dovolat souhlas, vznést námitku, podat stížnost u dozorového úřadu.
 
 • Oprava osobních údajů
Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů i na doplnění neúplných osobních údajů. To např. znamená, že kdykoli změníte např. e-mail, vždy je ihned opravíme, abychom zajistili bezproblémovou komunikaci. O změnách ve Vašich osobních údajích nás proto prosím vždy informujte.
 
 • Námitka proti zpracování
Domníváte-li se, že náš oprávněný zájem na zpracovávání Vašich osobních údajů není opodstatněný, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Váš požadavek posoudíme a shledáme-li, že náš zájem na dalším zpracování nepřevyšuje Váš zájem na jeho ukončení, zpracování Vašich osobních údajů ukončíme. V případě námitky proti marketingu zpracování ukončíme neprodleně.
 
 • Omezení zpracování
Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů pouze na jejich uložení a zřejmé odlišení od ostatních zpracovávaných osobních údajů, když se domníváte, že:
 
– osobní údaje nejsou přesné
– zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nechcete je vymazat
– osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ačkoliv ČD je již nepotřebují
– namítáte oprávněnost našeho zájmu na zpracování těchto údajů, a to po dobu, kdy ČD budou oprávněnost tohoto zájmu analyzovat.
 
 • Výmaz osobních údajů
Máte právo na to „být zapomenut“, tedy právo na to, abychom vymazali veškeré Vaše osobní údaje, když již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, a neexistuje právní titul pro další zpracovávání a samozřejmě i v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Vaše osobní údaje vymažeme také v případě, jsou-li zpracovávány na základě souhlasu, pokud tento souhlas odvoláte. Dále budou vymazány, pokud vznesete námitku proti zpracování, pokud dospějeme k závěru, že náš oprávněný zájem nepřevažuje nad Vaším zájmem na ukončení zpracování (v případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu), anebo vznesete-li námitku proti jejich zpracování pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje rovněž vymažeme, bude-li nám v souladu s právem uložena taková povinnost.
 
Vaše osobní údaje však nemohou být vymazány, existují-li důvody, pro které je možné pokračovat ve zpracování i přes Vaši žádost, zejména pro nezbytnost dalšího zpracování k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, splnění naší právní povinnosti nebo pro výkon práva na svobodu projevu a informace, stejně jako pro vědecký či historický výzkum či pro statistické účely, popř. archivace pouze ve veřejném zájmu. Není-li však další zpracování nezbytné, vyhovíme Vaší žádosti neprodleně.
 
 • Přenositelnost
Máte právo „odnést si“ svoje osobní údaje od nás k jinému správci. Takto lze přenést všechny osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně, na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy. Veškerá data Vám či novému správci zpřístupníme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dokončení procesu přenesení je však na Vašem novém správci a jeho technické vybavenosti, aby mohl údaje zjednodušeně řečeno přečíst a pracovat s nimi, to nemůžeme garantovat.
 
 • Odvolat souhlas
Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete jej jednoduše kdykoliv odvolat. Jakmile Vaše odvolání obdržíme, nebudeme již pro tyto účely Vaše osobní údaje zpracovávat. V kapitole uplatnění práv zákazníka najdete postupy odvolání souhlasu.​
 
 • Podat stížnost u dozorového úřadu

Jste-li přesvědčeni, že byla porušena Vaše práva vyplývající z právních předpisů, můžete se se stížností obrátit přímo na dozorový úřad v některém členském státě Evropské unie, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Jako dozorový úřad působí v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.​
 
UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ 
Vaše práva vztahující se k osobním údajům, vč. odvolání souhlasu, můžete uplatnit kdykoli níže uvedenými způsoby, které zajistí nejrychlejší vyřízení Vašeho požadavku:
 
 1. www.cd.cz/kontaktni-formular/
 2. datová zpráva na ID: e52cdsf
 3. listovní psaní na adresu České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1 s úředně ověřeným podpisem
 4. e-mail na s připojeným elektronickým podpisem
 5. osobně doručit žádost na podatelnu na adrese České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1, kde bude ověřena Vaše totožnost
Pro uplatnění Vašich práv můžete zaslat i vlastní žádost. Pro vyhovění Vašim požadavkům však musíme ze všeho nejdříve ověřit, že žadatelem jste opravdu Vy. Jedině tak zabráníme zneužití Vašich osobních údajů třetí osobou, nevratné změně v osobních údajích nebo dokonce jejich ztrátě. Dokumenty proto musí být opatřeny Vaším zaručeným elektronickým podpisem v případě, že je nahráváte na web nebo zasíláte e-mailem. Zasíláte-li dokumenty e-mailem nebo datovou zprávou, uvádějte prosím vždy do předmětu zprávy popis „GDPR“. Dokumenty rovněž můžete zaslat jako listovní psaní, které opatříte svým úředně ověřeným podpisem. Do předmětu komunikace či na obálku prosím vždy uvádějte „GDPR“.
 
Pokud práva uplatníte osobně na podatelně v našem sídle na adrese České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1, bude pro ověření totožnosti požadováno pouze předložení Vašeho dokladu totožnosti vydaného orgánem státní správy.
 
Ačkoli Vám chceme umožnit co nejjednodušší způsob uplatnění Vašich práv, musíme eliminovat riziko neoprávněných zásahů do zpracování Vašich osobních údajů. Proto v případě, že budeme mít pochybnosti o tom, že požadavek uplatňujete Vy, dotážeme se Vás na další údaj/e.
 
UPOZORNĚNÍ NA DŮSLEDKY ÚSPĚŠNÉHO UPLATNĚNÍ PRÁV ZÁKAZNÍKA
V případě úspěšného uplatnění práva na výmaz všech osobních údajů pro všechny uvedené účely, dochází k ukončení smluvního vztahu zákazníka a ČD vyplývajícího z účasti v soutěži.
 
KDY MŮŽE BÝT VAŠE ŽÁDOST ODMÍTNUTA ČI ZPOPLATNĚNA?
Uplatnění jakéhokoli Vašeho práva uvedeného pod nadpisem Práva subjektu údajů je bezplatné. Poskytnutí první kopie zpracovávaných osobních údajů v případě uplatnění práva na přístup je vždy bezplatné. Bezplatné je také každé další poskytnutí, které následuje po delším časovém úseku nebo ve chvíli, kdy je důvodné očekávat změny v údajích či jejich zpracování, nebo po každé takové změně. Pokud by však z Vaší strany docházelo k zneužívání Vašich práv, např. prostřednictvím opakovaných nedůvodných žádostí uplatňovaných krátce po sobě, jsme oprávněni Vašim žádostem nevyhovět nebo za jejich vyřízení požadovat uhrazení poplatku za vynaložené administrativní náklady.
 

 

Předplatitelé a tazatelé

Osobní údaje zpracováváme pouze na základě a v rozsahu dovoleném obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů a předpisů souvisejících.
 
SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ČD
Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s předplatným periodik ČD pro vás, Železničář a Můj Vláček je společnost České dráhy, a.s., IČO: 709 94 226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039.
 
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ohledně záležitostí souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů působícího v ČD na tel. čísle: 221 111 122 nebo e-mailu: dpo@cd.cz.
 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A JEJICH PRÁVNÍ TITUL

Údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, typ předplatného a kód z voucheru v rámci věrnostního programu ČD Body v případě volby výhodného balíčku zpracováváme výhradně k tomuto účelu: "odpověď tazateli (který využil kontaktní formulář), poskytnutí a distribuce periodik ČD (objednaných přes webový formulář)", abychom splnili naše povinnosti ze smlouvy.
 
Poskytnutí Vašich výše uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem. V případě, že nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme moci s Vámi smlouvu uzavřít a poskytnout Vám potřebné informace ani předplatné magazínu ČD pro vás, Můj Vláček či čtrnáctideníku Železničář, o který máte zájem.
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje poskytujeme pouze příjemci: distrubutor periodik (Česká pošta, tiskárna). Osobní údaje však mohou být poskytnuty i orgánům veřejné moci v případě, že to vyžadují právní předpisy.
 
DOBA ULOŽENÍ
Zpracování osobních údajů ukončíme vždy, jakmile pomine účel nebo právní titul zpracování. Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy ukončíme, jakmile skončí Váš smluvní vztah s ČD vyplývající z objednávky předplatného.
 
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám tato práva:

 • Přístup k osobním údajům
Máte právo na informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, stejně jako na poskytnutí kopií Vašich osobních údajů a podrobností zpracování. Stejně tak máte právo na přístup ke katalogu Vašich práv – oprava, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznést námitku, podat stížnost u dozorového úřadu.
 
 • Oprava osobních údajů
Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů i na doplnění neúplných osobních údajů. To např. znamená, že kdykoli změníte např. e-mail, vždy je ihned opravíme, abychom zajistili bezproblémovou komunikaci. O změnách ve Vašich osobních údajích nás proto prosím vždy informujte.
 
 • Omezení zpracování
Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů pouze na jejich uložení a zřejmé odlišení od ostatních zpracovávaných osobních údajů, když se domníváte, že:
– osobní údaje nejsou přesné
– zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nechcete je vymazat
– osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ačkoliv ČD je již nepotřebují
 
– namítáte oprávněnost našeho zájmu na zpracování těchto údajů, a to po dobu, kdy ČD budou oprávněnost tohoto zájmu analyzovat.
 
 • Výmaz osobních údajů
Máte právo na to „být zapomenut“, tedy právo na to, abychom vymazali veškeré Vaše osobní údaje, když již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, a neexistuje právní titul pro další zpracovávání a samozřejmě i v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Dále budou vymazány, pokud vznesete námitku proti zpracování, pokud dospějeme k závěru, že náš oprávněný zájem nepřevažuje nad Vaším zájmem na ukončení zpracování (v případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu), anebo vznesete-li námitku proti jejich zpracování pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje rovněž vymažeme, bude-li nám v souladu s právem uložena taková povinnost.
 
Vaše osobní údaje však nemohou být vymazány, existují-li důvody, pro které je možné pokračovat ve zpracování i přes Vaši žádost, zejména pro nezbytnost dalšího zpracování k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, splnění naší právní povinnosti nebo pro výkon práva na svobodu projevu a informace, stejně jako pro vědecký či historický výzkum či pro statistické účely, popř. archivace pouze ve veřejném zájmu. Není-li však další zpracování nezbytné, vyhovíme Vaší žádosti neprodleně.
 
 • Přenositelnost
Máte právo „odnést si“ svoje osobní údaje od nás k jinému správci. Takto lze přenést všechny osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně, na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy. Veškerá data Vám či novému správci zpřístupníme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dokončení procesu přenesení je však na Vašem novém správci a jeho technické vybavenosti, aby mohl údaje zjednodušeně řečeno přečíst a pracovat s nimi, to nemůžeme garantovat.
 
 • Podat stížnost u dozorového úřadu
Jste-li přesvědčeni, že byla porušena Vaše práva vyplývající z právních předpisů, můžete se se stížností obrátit přímo na dozorový úřad v některém členském státě Evropské unie, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Jako dozorový úřad působí v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ 
Vaše práva vztahující se k osobním údajům můžete uplatnit kdykoli níže uvedenými způsoby, které zajistí nejrychlejší vyřízení Vašeho požadavku:
 1. www.cd.cz/kontaktni-formular/
 2. datová zpráva na ID: e52cdsf
 3. listovní psaní na adresu České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1 s úředně ověřeným podpisem
 4. e-mail na s připojeným elektronickým podpisem
 5. osobně doručit žádost na podatelnu na adrese České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1, kde bude ověřena Vaše totožnost
Pro uplatnění Vašich práv můžete zaslat i vlastní žádost. Pro vyhovění Vašim požadavkům však musíme ze všeho nejdříve ověřit, že žadatelem jste opravdu Vy. Jedině tak zabráníme zneužití Vašich osobních údajů třetí osobou, nevratné změně v osobních údajích nebo dokonce jejich ztrátě. Dokumenty proto musí být opatřeny Vaším zaručeným elektronickým podpisem v případě, že je nahráváte na web nebo zasíláte e-mailem. Zasíláte-li dokumenty e-mailem nebo datovou zprávou, uvádějte prosím vždy do předmětu zprávy popis „GDPR“. Dokumenty rovněž můžete zaslat jako listovní psaní, které opatříte svým úředně ověřeným podpisem. Do předmětu komunikace či na obálku prosím vždy uvádějte „GDPR“.
 
Pokud práva uplatníte osobně na podatelně v našem sídle na adrese České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1, bude pro ověření totožnosti požadováno pouze předložení Vašeho dokladu totožnosti vydaného orgánem státní správy.
 
Ačkoli Vám chceme umožnit co nejjednodušší způsob uplatnění Vašich práv, musíme eliminovat riziko neoprávněných zásahů do zpracování Vašich osobních údajů. Proto v případě, že budeme mít pochybnosti o tom, že požadavek uplatňujete Vy, dotážeme se Vás na další údaj/e.
 
UPOZORNĚNÍ NA DŮSLEDKY ÚSPĚŠNÉHO UPLATNĚNÍ PRÁV ZÁKAZNÍKA
V případě úspěšného uplatnění práva na výmaz všech osobních údajů pro všechny uvedené účely, dochází k ukončení smluvního vztahu zákazníka a ČD vyplývajícího z účasti v soutěži.
 
KDY MŮŽE BÝT VAŠE ŽÁDOST ODMÍTNUTA ČI ZPOPLATNĚNA?
Uplatnění jakéhokoli Vašeho práva uvedeného pod nadpisem Práva subjektu údajů je bezplatné. Poskytnutí první kopie zpracovávaných osobních údajů v případě uplatnění práva na přístup je vždy bezplatné. Bezplatné je také každé další poskytnutí, které následuje po delším časovém úseku nebo ve chvíli, kdy je důvodné očekávat změny v údajích či jejich zpracování, nebo po každé takové změně. Pokud by však z Vaší strany docházelo k zneužívání Vašich práv, např. prostřednictvím opakovaných nedůvodných žádostí uplatňovaných krátce po sobě, jsme oprávněni Vašim žádostem nevyhovět nebo za jejich vyřízení požadovat uhrazení poplatku za vynaložené administrativní náklady.


Předplatné za 30 Kč měsíčně

Chcete zasílat magazín
až do vaší schránky?

Objednejte si předplatné

Proč inzerovat s námi?

Magazín vychází v nákladu 60 000 výtisků a jeho čtenost dosahuje až 600 tisíc.“

Buďte vidět v našich vlacích

Novinky o soutěžích a časopisu

Přejete si dostávat informace o nových soutěžích do vaší e-mailové schránky?

Novinky o soutěžích a časopisu

© 2024, České dráhy, a. s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Přejít na mobilní verzi

Nahoru ↑